دوره و شماره: دوره 13، شماره 34، بهار 1397، صفحه 1-200 
5. سیاستگذاری فرهنگی و مدیریت شکاف نسلی در ایران

صفحه 113-141

مرتضی مقتدایی؛ علیرضا ازغندی؛ ابوالقاسم طاهری؛ ملک یحیی صلاحی