سیاست کلی فصلنامه مطالعات میان فرهنگی

 نشریه مطالعات میان فرهنگی به‌منظور تولید دانش و معرفت علمی درباره مسائل فرهنگی، روندهای عمومی فرهنگی و هویت فرهنگی و انتشار اندیشة صاحب­نظران در حوزه مطالعات فرهنگی، منتشر می شود. با هدف ارتقای سطح کیفی و یکسان سازی فرایند تهیه، داوری و انتشار مقالات در نشریه مطالعات میان فرهنگی، این شیوه نامه به مثابه رویکرد کلی مجله تدوین و قابل اجراست. 

 لذا مقالات با رعایت شرایط ذیل پذیرش و چاپ می ­شوند:

 1. موضوع مقاله باید با حوزة فعالیت فصلنامه همخوانی داشته و در رابطه با مسائل فرهنگی داخلی و بین ­المللی باشد.

 2. مقاله، برآمده از یک کار اصیل پژوهشی باشد که حاصل تحقیقات نویسنده یا نویسندگان است و لزوماً به تولید علم و معرفت جدید منجر شده باشد.

 3. مقاله واجد معیارها و ضوابط علمی تحقیق به‌ویژه از بُعد روشی و نظری باشد.

 4. مقاله قبلاً در نشریات یا مجموعه مقالات، سمینارها و مجامع علمی دیگر چاپ نشده باشد.

 5. نتیجة ارزیابی مقاله (که بدون ذکر نام نویسنده (Blind Review) توسط سه نفر صاحب‌نظر انجام می­گیرد) مثبت باشد.

 6. مقالات استخراج‌ شده از رساله دکتری، پایان‌نامه‌های برجسته و همچنین طرح‌های تحقیقاتی مستقل در صورتی که مرتبط با حوزة فعالیت فصلنامه و در چارچوب اصول کلی تدوین مقالات در مجله باشد.

 

راهنما و سیاست کلی فصلنامه مطالعات میان فرهنگی

 

1. مقدمه

  نشریه مطالعات میان فرهنگی به‌منظور تولید دانش و معرفت علمی درباره مسائل فرهنگی، روندهای عمومی فرهنگی و هویت فرهنگی و انتشار اندیشة صاحب­نظران در حوزه مطالعات فرهنگی، منتشر می شود. با هدف ارتقای سطح کیفی و یکسان سازی فرایند تهیه، داوری و انتشار مقالات در نشریه مطالعات میان فرهنگی، این شیوه نامه به مثابه رویکرد کلی مجله تدوین و قابل اجراست. لذا مقالات با رعایت شرایط ذیل پذیرش و چاپ می­شوند:

 1. موضوع مقاله باید با حوزة فعالیت فصلنامه همخوانی داشته و در رابطه با مسائل فرهنگی داخلی و بین ­المللی باشد.
 2. مقاله، برآمده از یک کار اصیل پژوهشی باشد که حاصل تحقیقات نویسنده یا نویسندگان است و لزوماً به تولید علم و معرفت جدید منجر شده باشد.
 3. مقاله واجد معیارها و ضوابط علمی تحقیق به‌ویژه از بُعد روشی و نظری باشد.
 4. مقاله قبلاً در نشریات یا مجموعه مقالات، سمینارها و مجامع علمی دیگر چاپ نشده باشد.
 5. نتیجة ارزیابی مقاله (که بدون ذکر نام نویسنده (Blind Review) توسط سه نفر صاحب‌نظر انجام می­گیرد) مثبت باشد.
 6. مقالات استخراج‌ شده از رساله دکتری، پایان‌نامه‌های برجسته و همچنین طرح‌های تحقیقاتی مستقل در صورتی که مرتبط با حوزة فعالیت فصلنامه و در چارچوب اصول کلی تدوین مقالات در مجله باشد.

 2. ساختار مقاله 

هر مقاله علمی ـ پژوهشی بدون محاسبه پاورقی و فهرست منابع،  بین 4000تا 7000 کلمه می‌باشد و لزوماً دارای ساختار زیر است که رعایت این ساختار از سوی ارائه‌کنندگان مقاله ضروری است.

2-1- عنوان

2-2- نویسنده / نویسندگان مقاله، رتبه علمی ، نشانی محل کار و  پست الکترونیکی نویسنده / نویسندگان مقاله

- مقالات برگرفته‌شده از پایان‌نامه‌های دانشجویی با نام استاد راهنما، دانشجو و مشاوران به‌صورت مشترک و با مسئولیت استاد راهنما منتشر خواهد شد.

-  برای قدردانی از افراد و سازمان‏هایی که در انجام مطالعه یا تهیه مقاله همکاری داشته‏ اند، در پاورقی صفحه اول مقاله، زیر مشخصات نویسندگان، جمله ‏ای با حداقل کلمات نوشته می‏شود.

2-3- چکیده به زبان فارسی و انگلیسی: چکیده بین 200 تا 250 کلمه که شامل مساله، دستگاه نظری، روش‌شناسى و مهم‏ترین یافته‌های مقاله و نتیجه گیری باشد.

 2-4- واژگان کلیدی: پنج کلید واژه، بیان گردد.

2-5- بیان مساله:  تمام مقالات باید مساله و فرموله کردن آن را داشته باشند.

2-6- ادبیات تجربی ونظری: در این قسمت نتیجه نقد ادبیات مربوط به موضوع مقاله و مدل نظری و فرضیه یا فرضیه ها ارائه شود.

7 -2- چارچوب روش شناختی: تعریف عملیاتی مفاهیم و روش گردآوری و تحلیل داده، واحدهای مشاهده و واحدهای تحلیل ارائه شود.

2-8- تحلیل تجربی: تحلیل توصیفی و تبینیی ارائه شود.

9 -2- نتیجه گیری و ارایه دلالت های نظری و عملی پژوهش

2-10- منابع فارسی و انگلیسی

 

3. ارجاع در مقاله  

شیوه ارجاع در مقاله باید به سبک APA بوده و منابع مورد استناد در داخل متن با ذکر نام‌خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود. مانند(میرحیدر، 1386: 22) و (Mirhaydar, 2007:22) .                        

یادآورى: در صورتى‌که اثر مورد استفاده به زبان فارسى ترجمه شده باشد، تاریخ انتشار متن حتماً سال میلادی که در آن مولف کتاب را تألیف کرده ، نوشته شود و از نوشتن سال ترجمه خودداری شود مانند(هانتینگتون، 1995)          

فهرست منابع مورد استفاده در پایان مقاله به‌ترتیب الفبایى حرف اول نام خانوادگى نویسنده یا صاحب اثر، به شرح زیر تنظیم گردد.

 

 کتاب

 - تألیف: نام خانوادگى نویسنده یا صاحب اثر، نام (سال انتشار) عنوان کتاب، محل انتشار: مؤسسه انتشاراتى، شماره چاپ.

- ترجمه: نام خانوادگى نویسنده یا صاحب اثر، نام (سال انتشار) عنوان کتاب، نام و نام خانوادگى مترجم، محل انتشار: مؤسسه انتشاراتى، شماره چاپ.

   مجلات

  - مقاله: نام خانوادگى نویسنده، نام (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، عنوان مجله، دوره، شماره، شماره صفحات مقاله.

مجموعه مقالات: نام خانوادگى تدوین‌کننده مجموعه، نام (سال انتشار مجموعه)، «عنوان مقاله»، عنوان کتاب مجموعه مقالات، محل انتشار، مؤسسه انتشاراتى، شماره صفحات مقاله.

 منابع اینترنتى

نام خانوادگى نویسنده، نام (تاریخ انتشار اثر در سایت مربوط) عنوان اثر، نشانى سایت اینترنتى، (تاریخ مراجعه کاربر به سایت مربوط).

  پایان نامه

 - نام خانوادگى نویسنده، نام (سال دفاع)، عنوان پایان نامه، مقطع تحصیلی، نام دانشگاه.

 

4. اندازه مقاله

 -   فونت و اندازه قلم در مقاله، می بایست بر اساس جدول ذیل تنظیم گردد.

 

راهنمای تنظیم اندازه و قلم مقالات

موضوع

اندازه

نوع فونت

عنوان مقاله فارسی

13 Bold

B lotus

اسامی نویسندگان فارسی

12 Bold

B lotus

متن چکیده فارسی

11 نازک

B lotus

تیترهای داخل متن

12 Bold

B lotus

کلیدواژه

12 Bold

B lotus

متن

12 نازک

B lotus

سرصفحه

10 نازک

B lotus

پانویس فارسی

10 نازک

B lotus

پانویس لاتین

10 نازک

Times New Roman

عناوین جداول،  نمودارها و شکل‌ها

11 نازک

B lotus

منابع فارسی

12 نازک

B lotus

منابع لاتین

11  نازک

Times New Roman

 

راهنمای تنظیم اندازه و قلم چکیده لاتین

چکیدههای انگلیسی

تیتر Abstract

11 Bold, Italic

Times New Roman

عنوان مقاله انگلیسی

12 Bold

Times New Roman

اسامی نویسندگان انگلیسی

12  نازک

Times New Roman

متن چکیده انگلیسی

11  نازک

Times New Roman

 

 • فاصله خطوط 1و حداکثر در 15 صفحه باشد.
 • رعایت نیم فاصله (کلیدهای ترکیبی Shift+Space  در ویندوزهای فارسی) در تایپ الزامی است.
 • در تنظیم جداول، نمودارها و شکل‌ها رعایت نکات زیر الزامی است:

- اطلاعات جداول نباید به­صورت شکل و یا نمودار درمقاله ­تکرار شوند. شماره و عنوان جداول در بالا و شماره و عنوان نقشه‌ها، اشکال و نمودارها در پایین آنها ذکر گردد و در صورت اخذ آنها از منابع دیگر، ذکر منبع در زیر آنها الزامی است. همچنین ابعاد آنها باید متناسب با ابعاد فصلنامه مطالعات میان فرهنگی باشد.

- هرستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به‌خود باشد، چنانچه تمام ارقام جدول دارای واحد یکسان باشند، می‎توان واحد را در عنوان جدول ذکر نمود.

-  تصاویرو نقشه‌ها باید واضح، خوانا، دارای مقیاس و با کیفیت مناسب تهیه شده باشند.

 

5. شرایط پذیرش مقالات

 

 • مقالات صرفا از طریق سامانه فصلنامه مطالعات میان فرهنگی به نشانی http://icsq.journals.iau.ir دریافت می‌شوند.
 • مقاله قبلا برای هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی ارسال و یا چاپ  نشده باشد.
 • محتوای مقاله باید با زمینه موضوعی مجله مرتبط باشد.
 • پذیرش اولیه مقاله ضرورتاً منوط به رعایت راهنمای نگارش مقالات است.
 • مقالات رسیده توسط داوران مجله که به‌وسیله هیأت تحریریه معین مى‌شوند، مورد ارزیابى قرار گرفته و پذیرش نهایى منوط به موافقت هیأت تحریریه فصلنامه مطالعات میان فرهنگی است.
 • در صورتی که مقاله برای داوری انتخاب شود نویسنده یا نویسندگان موظف به پرداخت 150000 هزار تومان حق داوری به حساب 0106061313008 می باشند.
 • در صورت پذیرش نهایی مقاله برای انتشار، نویسنده یا نویسندگان موظف به پرداخت 350000 هزارتومان به حساب 0106061313008 بانک ملی شعبه علوم و تحقیقات می‌باشند.
 • پدیدآورندگان مقاله باید به مدت چهار ماه پس از ارسال مقاله به فصلنامه از ارسال آن به فصلنامه دیگر خودداری کنند و در این مدت از وضعیت مقاله ارسالی از طریق سامانه الکترونیکی فصلنامه آگاهی حاصل نمایند.
 • هیأت تحریریه مجله در ویرایش ادبى مقاله (بدون تغییر محتوایى) آزاد است.
 • در مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارند، نویسندگان باید یک نفر را به‌عنوان نویسندة عهده‌دار مکاتبات مشخص کنند. در غیر این صورت نفر اول، نویسندة عهده‌دار مکاتبات شناخته خواهد شد.
 • مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به‌لحاظ حقوقی بر عهده صاحب و یا صاحبان مقاله می‌باشد.