اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر ابراهیم کلانتری

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه تهران

dr.kalantari1atyahoo.com

سردبیر

دکتر نوذر شفیعی

روابط بین الملل دانشیار دانشگاه اصفهان

shafiee2athotmail.com

مدیر داخلی

مرضیه ابوذری لطف

علوم سیاسی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

m_abouzarilotfatyahoo.com

دبیر اجرایی

شیما عباسیان راد

کامپیوتر مدیر اجرایی

shimaabasian72atyahoo.com

ویراستار

دکتر نوذر شفیعی

روابط بین الملل دانشیار دانشگاه اصفهان

shafiee2athotmail.com

ویراستار انگلیسی

دکتر رحمت حاجی مینه

روابط بین الملل استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

hajrahmatatgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر باقر ساروخانی

جامعه شناسی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقبقات

icsqatjournals.iau.ir

دکتر تقی ترابی

اقتصاد دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

tatyahoo.com

دکتر محمود سریع القلم

علوم سیاسی استاد دانشگاه شهید بهشتی

www.sariolghalam.com
m-sariolghalamatsbu.ac.ir

دکتر نوذر شفیعی

روابط بین الملل دانشیار دانشگاه اصفهان

shafiee2athotmail.com

دکتر حمید عبداللهیان

ارتباطات دانشیار دانشگاه تهران

habdolahatut.ac.ir

دکتر محمد رحیم عیوضی

جامعه شناسی سیاسی دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

matjournals.iau.ir

دکتر ابراهیم متقی

روابط بین الملل استاد دانشگاه تهران

eatjournals.iau.ir

دکتر محمد مهدی مظاهری

فلسفه استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

mmatjournals.iau.ir

دکتر منصور میراحمدی

اندیشه سیاسی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

m_mirahmadiatsbu.ac.ir

دکتر سیدمحمد صادق مهدوی

جامعه شناسی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

mmmatjournals.iau.ir

دکتر مهرداد نوابخش

جامعه شناسی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

navabakhshatsrbiau.ac.ir