مدیر مسئول


دکتر فرزاد جهان بین معاون فرهنگی دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

 • icsqjournals.iau.ir

سردبیر


دکترمحمد سپهری استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

تاریخ و تمدن

 • sepehran55gmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر باقر ساروخانی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقبقات

جامعه شناسی

 • icsqjournals.iau.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابراهیم متقی استاد دانشگاه تهران

روابط بین الملل

 • ejournals.iau.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر منصور میراحمدی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

اندیشه سیاسی

 • m_mirahmadisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمود سریع القلم استاد دانشگاه شهید بهشتی

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر نوذر شفیعی دانشیار دانشگاه تهران ( گروه مطالعات منطقه)

روابط بین الملل

 • shafiee2hotmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی ساعی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

جامعه شناسی

 • alisaei62yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهرداد نوابخش استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

جامعه شناسی

 • navabakhshsrbiau.ac.ir

جانشین مدیرمسئول


دکتر اکبر اشرفی گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

علوم سیاسی

 • akbarashrafi552gmail.com

مدیر داخلی


دکتر مرضیه ابوذری لطف دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

علوم سیاسی

 • m_abouzarilotfyahoo.com

ویراستار انگلیسی


دکتر رحمت حاجی مینه استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

روابط بین الملل

 • hajrahmatgmail.com

دبیر اجرایی


شیما عباسیان راد مدیر اجرایی

کامپیوتر

 • shimaabasian72yahoo.com

صفحه آرا


پوریا محسنی کیا صفحه آرا و گرافیست

کامپیوتر

 • pooryakiagmail.com