مجله مطالعات میان فرهنگی (ICSQ) - واژه نامه اختصاصی