اسامی داوران شماره 38، بهار 1398 به ترتیب حروف الفبا

دکتر مرضیه ابوذری لطف: دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی و مدرس دانشگاه

دکتر فرهاد امام جمعه زاده: دانشیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

دکتر حسن بشیر: استاد جامعه شناسی ارتباطات بین الملل دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر حسن خیری: استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

دکتر کرم اله دانش فرد: استاد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر علی ساعی: دانشیار جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محسن عامری: استادیار مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

دکتر سروش فتحی واجارگاه: دانشیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

دکتر سمیه قجری: استادیار مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

دکتر عباسعلی قیومی: دانشیار مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

دکتر محمدسالار کسرایی: دانشیار جامعه شناسی سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر مسعود مطلبی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

 

اسامی داوران شماره 39، تابستان 1398 به ترتیب حروف الفبا

دکتر مرضیه ابوذری لطف: دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی و مدرس دانشگاه

حبیب اله اسماعیلی: دکتری تاریخ دانشگاه تاجیکستان و مدرس دانشگاه

دکتر سید اسداله اطهری: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

دکتر فرهاد امام جمعه زاده: دانشیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد واحد اراک

دکتر حسن خیری: استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

دکتر نوذر شفیعی: دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تهران

دکتر علی رشیدپور: استادیار مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

دکتر محسن عامری: استادیار مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

دکتر اسماعیل کاوسی: دانشیار مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

دکتر محمدسالار کسرایی: دانشیار جامعه شناسی سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر مسعود مطلبی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر